پیام رسان اختصاصی

شما می توانید از طریق این بخش پیام های تصویری یا متنی محرمانه را با سطح دسترسی متفاوت برای پرسنل  ،نمایندگان یا مخاطبین خاص ارسال نمایید.

 

 

#تقویم فروشگاه#تقویم کرونا

 

 

ارتباط با BEL