تقویم کاری

یکی از قابلیتهای جدید تقویم های دیجیتال در سال 1400 بهره مند شدن از تقویم های اختصاصی یا کاری برای پرسنل یا مخاطبین خاص می باشد شما می توانید با کمک این قابلیت شیفتکاری پرسنل بخش های مختلف خود را روی تقویم پیاده سازی و در اختیار پرسنل خود قراردهید یا مناسبتهای خاص تخفیفی یا کاری خود را به مشتریان یا مخاطبین خاص خود  نمایش دهید بدون اینکه تغییر خاصی روی تقویم ملی داشته باشد می توانید یک تقویم جداگانه به مخاطبین خود ارائه دهید .

 

#تقویم مجازی

ارتباط با BEL